Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Maatschap: de maatschap naar burgerlijk recht Hoge van Gerven Notarissen, gevestigd te Nijmegen, welke maatschap bestaat uit besloten vennootschappen en natuurlijke personen. Een lijst van de vennoten wordt op verzoek toegezonden.

2. Cliënt: degene met wie de maatschap een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening heeft.

3. Honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening aan de maatschap, is verschuldigd. Het honorarium wordt bepaald op basis van de door de maatschap vastgestelde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het honorarium is exclusief verschotten en kantoorkosten.

4. Verschotten: alle kosten, met uitzondering van de kantoorkosten, die de maatschap maakt bij de uitvoering van de aan de maatschap verstrekte opdracht.

5. Kantoorkosten: een vast bedrag dat de maatschap in rekening brengt ter dekking van de aan de voorhanden kantoorfaciliteiten verbonden kosten.

Artikel 2: Overeenkomst van opdracht

1. Iedere overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap en uitdrukkelijk niet door één van haar leden, of diegenen die voor haar werkzaam zijn, zodat toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid

2. BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Dit geldt ook indien het de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

3. De maatschap kan, bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht, slechts vertegenwoordigd worden door aan het kantoor van de maatschap verbonden (kandidaat-)notarissen.

4. Tenzij anders overeengekomen, beslist de maatschap welke (kandidaat-)notaris(sen) de verstrekte opdracht uitvoert.

5. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door de maatschap op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept-)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

6. Indien de opdracht namens een rechtspersoon/opdrachtgever wordt verstrekt door een andere rechtspersoon of door een natuurlijk persoon dan is, als die rechtspersoon of die natuurlijk persoon bestuurder van de rechtspersoon/opdrachtgever is dan wel beschouwd kan worden als haar (mede)beleidsbepaler, deze rechtspersoon of natuurlijke persoon tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon/opdrachtgever is de betreffende natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon derhalve hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de rechtspersoon/opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon of rechtspersoon.

7. Wanneer een opdrachtgever een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigt, is de maatschap bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de maatschap aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de maatschap schriftelijk anders is overeengekomen.

8. In afwijking tot het vorenstaande is de maatschap, indien twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden blijkt dat de afspraak tot het verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan komen, bevoegd ter zake van de in lid 6 bedoelde werkzaamheden aan de cliënt te declareren vijfenzeventig procent (75 %) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium.

9. Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is opdrachtgever in het in lid 7 omschreven geval verschuldigd 75 % van het offertetarief, dat de maatschap ten tijde van de opdracht hanteert, voor de opgedragen werkzaamheden.

10. In het geval dat een opdracht wordt verleend door meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen dan is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de declaratie.

Artikel 3: Declaratie en betaling

1. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht. Voor zover mogelijk wordt iedere maand gedeclareerd.

2. De maatschap kan de hoogte van de tarieven – aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald -tussentijds aanpassen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, kunnen eventueel óók in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht. De maatschap informeert cliënt vooraf omtrent de hoogte van de nieuwe tarieven.

3. De maatschap kan een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten verlangen.

4. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, op een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor cliënt wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW en buitengerechtelijke incassokosten à 10% over het openstaande bedrag van de declaratie verschuldigd is.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de maatschap komende eigen risico.

2. Indien de maatschap voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €50.000.

3. De maatschap zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De maatschap is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden.

Artikel 5: Klachten

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

  • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
  • de Kamer voor het Notariaat te Arnhem en/of
  • de burgerlijke rechter.

Op de dienstverlening van de maatschap is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

Artikel 6: Toepassing WWFT

Op de door de maatschap verleende diensten en verrichte werkzaamheden kan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing zijn. De WWFT bevat zowel de verplichting tot het verrichten van een cliëntenonderzoek als de meldingsplicht. De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit

-Nederland in Zoetermeer. Indien de notaris overgaat tot melding van een transactie zal hij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt.

Artikel 7: Overige bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de maatschap verstrekte opdrachten en tevens op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van cliënt.

2. De maatschap behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

3. De rechtsverhouding tussen de maatschap en cliënt, wordt door het Nederlandse recht beheerst.

4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens de maatschap in verband met door de maatschap verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

5. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van de maatschap alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren en ieder voor wiens handelen of nalaten de maatschap aansprakelijk is of kan zijn.

6. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld en voorhanden. Bij enig verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst doorslaggevend en bindend.

7. Deze algemene voorwaarden zijn op 1 mei 2013 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.