Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze disclaimer en dit privacy statement zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Hoge van Gerven Notarissen (“Hoge van Gerven”), waaronder de uitingen via de door Hoge van Gerven geëxploiteerde websites zoals onder andere Dé Woonnotaris en Dé
BVnotaris, hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”, de door Hoge van Gerven verstuurde elektronische nieuwsbrieven (hierna aangeduid als de “Nieuwsbrief”) en de door Hoge van Gerven geëxploiteerde applicatie ten behoeve van mobiele telefoons (hierna: aangeduid als de
“App”), hierna gezamenlijk te noemen: de “Hoge van Gerven uitingen”.

Disclaimer

Via de Hoge van Gerven uitingen wordt algemene informatie verstrekt over Hoge van Gerven en/of juridische of andere onderwerpen. Voor zover de Hoge van Gerven uitingen juridische onderwerpen betreffen is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende
informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Hoge van Gerven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de Hoge van Gerven
uitingen naar (web)sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Hoge van Gerven uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende Hoge van Gerven uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Hoge van Gerven.

Privacy Statement

Algemeen

Hoge van Gerven uitingen zijn eigendom van en worden beheerd door Hoge van Gerven. Hoge van Gerven respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; voorheen de Wet Bescherming Persoonsgegevens) wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Hoge van Gerven maakt daarbij onderscheid tussen (1) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en (2) persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden
doorgegeven. Onder persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens een registratieprocedure of tijdens het contact met een medewerker van Hoge van Gerven Notarissen). Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van de Website en het gebruik van de App automatisch enkele technische gegevens door uw apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Hoge van Gerven in het kader van de Hoge van Gerven uitingen verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het middels de App toezenden van informatie conform uw voorkeuren, het publiceren van door u gegeven en ter publicatie aangeboden commentaren en reacties, etc.)
 • om met u in contact te kunnen treden;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Hoge van Gerven (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Hoge van Gerven (al dan niet toegespitst op de door u kenbaar gemaakte interessegebieden);
 • het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Hoge van Gerven (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens omtrent het gebruik van de Hoge van Gerven uitingen);
 • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Hoge van Gerven

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Hoge van Gerven daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Hoge van Gerven stelt.

De Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle abonnees van de Nieuwsbrief. Het abonneebestand bestaat uit twee groepen: (1) personen die zich via de Website hebben aangemeld en (2) bestaande klanten van Hoge van Gerven. Het is daarnaast mogelijk dat u als bestaande relatie van Hoge van Gerven op verzoek van een jurist of andere medewerker van Hoge van Gerven na uw toestemming aan het abonneebestand bent toegevoegd. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een zogenaamde ˈunsubscribeˈ aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven als abonnee van de Nieuwsbrief.

Gebruik van Google Analytics op de Website en in de App

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u hier eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd. Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De App

In de App wordt, net als op de Website, algemene informatie verstrekt over onder meer enkele juridische onderwerpen. De App biedt echter enkele aanvullende functionaliteiten ten opzichte van de Website. Voor het gebruik van deze extra functionaliteit dient u zich eenmalig te registreren. De persoonsgegevens die u bij registratie opgeeft worden verwerkt overeenkomstig de doeleinden zoals beschreven in onze Privacy Statement, welke Privacy Statement raadpleegbaar is op onze website www.hogevangerven.nl.

Na registratie kunt u in de App:

 • informatie eenvoudig filteren aan de hand van uw eigen voorkeuren, zodat u alleen informatie
  ontvangt over de onderwerpen die uw interesse hebben;
 • reageren op de informatie die wordt aangeboden in de App en deze reactie delen met andere
  gebruikers van de App;
 • informatie die in de App wordt aangeboden eenvoudig delen met derden;

De instellingen/voorkeuren die u in de App maakt worden opgeslagen op de server van AppTomorrow. Het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld. Om te voldoen aan de nieuwe privacy regels van de AVG is met dit bedrijf een zogenaamde verwerkers overeenkomst gesloten. De instellingen / voorkeuren / gegevens kunnen op ieder moment door u worden gewijzigd in de App.Door de App te gebruiken geeft u toestemming voor deze verwerking van gegevens. Eventuele reacties/commentaren die u via de App verzendt, worden opgeslagen op de server AppTomorrow. Voor de andere verwerkingen van persoonsgegevens die het gebruik van de App met zich meebrengt (zoals statistische gegevens over gebruik), wordt verwezen naar hetgeen hiervoor in dit Privacy Statement reeds is opgemerkt.

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. De meest recente versie zal op onze website raadpleegbaar zijn. Hoge van Gerven kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoge van Gerven, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de afdeling marketing en communicatie, bereikbaar op telefoonnummer 024 – 3 810 710 of e-mailadres info@hogevangerven.nl