Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

FAQ

Wat betekent de bedenktijd bij de koop van een woning?

Op grond van de wet heeft de (particuliere) koper het recht om zich gedurende drie dagen na ontvangst van de door koper en verkoper ondertekende akte te bedenken. De koper is na inroeping van de bedenktijd niet langer aan de koopovereenkomst gebonden zonder dat de koper een schadevergoeding of een boete is verschuldigd.

Hoe lang is de bedenktijd?

De bedenktijd is drie dagen maar de termijn kan langer zijn doordat de termijn wordt verlengd:
– indien de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is
– indien twee van de drie dagen een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.
In al deze gevallen wordt de termijn verlengd met ten minste één dag.

Waarom is het zinvol om de koopovereenkomst te laten inschrijven bij het Kadaster?

Door inschrijving van de koopovereenkomst wordt het recht op nakoming van de koper versterkt. Deze bescherming is maximaal zes maanden. Vinden er binnen die termijn bepaalde gebeurtenissen plaats, zoals een dubbele verkoop door de verkoper, faillissement van de verkoper, een beslag op het verkochte registergoed door een schuldeiser van de verkoper, dan kan de koper daartegen worden beschermd.

Wie bepaalt de keuze van de notaris bij een nieuwbouwproject?

Doorgaans krijgt de notaris opdracht van een aannemer/projectontwikkelaar om de eigendomsoverdracht van alle woningen in een nieuwbouwproject te begeleiden. Als koper heeft u dan geen invloed meer op de vraag welke notaris de leveringsakte verzorgd. U kunt eventueel wel een notaris aanwijzen die de akte van hypotheek opmaakt.

Wat is het passeren van de leveringsakte?

Het ondertekenen van de notariële leveringsakte door de verkoper, koper en notaris wordt het passeren (ook wel verlijden) van de akte genoemd.

Hoe gaat de eigendom over van een registergoed?

Op basis van de koopovereenkomst maakt de notaris de notariële leveringsakte op. Na het passeren van de leveringsakte, wordt deze akte ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.  Pas door de inschrijving van de leveringsakte gaat de eigendom over. De leveringsakte kan tot 15.00 uur worden aangeboden bij hetKadaster. Aanbieding na 15.00 uur betekent dat de akte pas de volgende dag wordt ingeschreven. Na ondertekening van de leveringsakte gaat wel het risico van het verkochte registergoed over op de koper. Van belang is dan ook dat de koper de (brand) verzekering dan heeft geregeld

Kan bij de overdracht van een huis (een deel van) het koopbedrag contant worden betaald?

De notaris mag geen bedragen in contanten boven € 15.000 in ontvangst nemen. Deze regel is mede in het leven geroepen om het witwassen van zwart geld tegen te gaan.

Betaalt de notaris de koopsom uit op de dag van de leveringsakte?

Nee, dat is  niet mogelijk. Niet door het ondertekenen maar pas door de inschrijving van de leveringsakte in de openbare registers van het Kadaster is de koper eigenaar geworden. Naast de eigendom  van het registergoed dient de koper ook het registergoed te verkrijgen vrij van hypotheken en beslagen. De notaris raadpleegt daarom op de eerste werkdag na de inschrijving van de leveringsakte de openbare registers van het Kadaster. Indien er geen hypotheken of beslagen rusten op het registergoed, betaalt de notaris de koopsom uit.

Hoe kunnen mijn ouders helpen bij de aanschaf van mijn nieuwe woning?

Uw ouders kunnen u financieel helpen door:

 • schenken van een bedrag ineens;
 • lenen van geld met rente of zonder rente;
 • lenen met een jaarlijkse kwijtschelding;
 • zich borgstellen voor de schuld die u aangaat bij een bank. Dit noemen ze wel: “familiebankieren”.

Wie is de hypotheekgever en wie is de hypotheekhouder/nemer?

Een hypothecaire geldlening heeft betrekking op twee overeenkomsten: een overeenkomst van geldlening en een overeenkomst van hypotheek. De schuldeiser, bijvoorbeeld de bank, verstrekt de lening waarvoor de schuldenaar hypotheek geeft. De bank is de hypotheekhouder ofwel hypotheeknemer en de schuldenaar is de hypotheekgever.

Wat is een hypotheekakte?

Het recht van hypotheek wordt gevestigd op het registergoed van de hypotheekgever. Door het ondertekenen van de notariële  hypotheekakte wordt de hypotheek verleend en door de inschrijving van die akte in de openbare register bij het Kadaster wordt het hypotheekrecht gevestigd. In de hypotheekakte kunnen de geldleningsbepalingen  zijn opgenomen maar dat hoeft niet; deze bepalingen kunnen ook in stukken van de bank zijn opgenomen.

Het belang van de bank bij een hypotheek is dat als de schuldenaar de lening niet tijdig aflost, de bank het registergoed openbaar kan verkopen (executieveiling) en zich op de opbrengst kan verhalen.

Waarom worden er diverse bedragen genoemd in de hypotheek akte?

In de hypotheekakte wordt het bedrag genoemd waarvoor hypotheek wordt verleend; de hypothecaire inschrijving. Dit bedrag kan dus afwijken van het bedrag dat geleend wordt van de schuldeiser. Tevens strekt het hypotheekrecht tot zekerheid voor de overeengekomen rente en kosten, welke doorgaans worden begroot op een percentage van 35% tot 60%  van de hypothecaire inschrijving.

Wat is het voordeel van een hogere inschrijving bij een hypotheekakte?

Het bedrag dat wordt geleend van de bank kan lager zijn dan het bedrag waarvoor hypotheek wordt verleend. In de hypotheekakte kunt u –na akkoordverklaring van de bank- namelijk een hogere inschrijving laten opnemen. Leent u nogmaals een bedrag van de bank dan kan dit zonder dat u een tweede recht van hypotheek hoeft te verlenen. U voorkomt door een hogere inschrijving  nieuwe notariskosten in de toekomst.

Wat betekent een ontbindende voorwaarde van financiering?

De koopovereenkomst kan worden gesloten onder de voorwaarde dat de koper niet aan de koopovereenkomst gebonden zal zijn als de koper de financiering niet rond krijgt. De koper zal, om met succes een beroep te kunnen doen op de ontbindende voorwaarde, moeten aantonen dat hij binnen de grenzen van het redelijke alles gedaan heeft om een passende financiering rond te krijgen.

VRAGEN ONDERNEMINGSRECHT

Hoe wordt een besloten vennootschap (B.V.) opgericht?

De wet bepaalt dat de oprichting van een B.V. bij notariële akte moet geschieden. De oprichters verkrijgen ter gelegenheid van de oprichting geplaatste aandelen en zijn daarmee aandeelhouders van de B.V. Alle aandeelhouders samen vormen de algemene vergadering van aandeelhouders. Het eerste bestuur, bestaande uit een of meer bestuurders, wordt in de akte van oprichting benoemd.

Hoe worden de aandelen volgestort?

De bij oprichting of latere uitgifte verkregen aandelen moeten door de betreffende aandeelhouders worden volgestort. Dit wil zeggen dat de nominale waarde van de aandelen aan de B.V. moet worden betaald. Storting op aandelen kan in geld of in goederen plaatsvinden.

Hoe lang duurt de oprichting van een B.V.?

Een B.V. kan binnen enkele dagen worden opgericht.

Wat zijn statuten?

De akte van oprichting bevat de “statuten” van de B.V., dat wil zeggen de spelregels, welke voor een B.V. Gelden. De statuten geven bijvoorbeeld regels voor de benoeming en ontslag van een bestuurder, voor de besluitvorming door het bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders en de levering van aandelen. Daarnaast is de naam en de doelomschrijving van de B.V. in de statuten vastgelegd.

Hoe vindt wijziging van de statuten plaats?

Evenals de oprichting van de B.V. dient ook de wijziging van de statuten plaats te vinden via de notaris. Nadat de aandeelhouders het besluit tot statutenwijziging hebben genomen, stelt de notaris het ontwerp van de akte op.

Waarom wordt een B.V. i.o. (in oprichting) ingeschreven in het handelsregister?

De oprichting van een B.V. kan in een paar dagen plaatsvinden maar het kan ook langer duren. De mogelijkheid bestaat om een besloten vennootschap in oprichting (B.V. i.o.) in te schrijven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel. Door de inschrijving verkrijgt de B.V. i.o. een kvk-nummer en is kenbaar wie bevoegd is om namens de B.V. i.o. te handelen. Zolang de B.V. i.o. niet formeel is opgericht, is de persoon die namens de B.V. i.o. gehandeld heeft aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid vervalt indien en zodra de B.V. de rechtshandeling heeft bekrachtigd. Dit gebeurt in de regel direct na de oprichting en de inschrijving van de B.V. in het handelsregister.

Hoe wordt een stichting opgericht?

Oprichting van een stichting geschiedt net als de oprichting van een B.V. bij notariële akte. In de akte van oprichting worden de statuten van de stichting vastgelegd. De stichting wordt opgericht door één of meer oprichters. Het eerste bestuur, bestaande uit een of meer bestuurders, treedt aan bij oprichting.

Hoe wordt een vereniging opgericht?

De wet biedt de mogelijkheid dat de oprichting van een vereniging bij notariële akte geschiedt. De vereniging wordt opgericht door twee of meer oprichters. Het eerste bestuur, bestaande uit een of meer bestuurders, treedt aan bij oprichting. De oprichting van een vereniging kan ook zonder notaris geschieden. Dit betreft dan een zogenaamde informele vereniging. Deze informele vereniging is beperkt rechtsbevoegd. Zij kan bijvoorbeeld geen registergoederen verkrijgen. Van groot belang is dat de bestuurders naast de (informele) vereniging aansprakelijk voor de schulden zijn. Met het oog op de positie van de bestuurders is een informele verenging niet aan te bevelen.

Wat is een ANBI

ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen. Voor ANBI’s gelden een aantal fiscale voordelen:

 • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het schenkbelasting
 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor bestaande grenzen).

Om als een ANBI te worden aangewezen, moet u een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst, ook als u eerder al gerangschikt bent bij de Belastingdienst.

VRAGEN SAMENWONEN

Waarom wordt een samenlevingscontract door een notaris opgesteld?

De wet stelt geen vormvereisten aan een samenlevingscontract. Om in aanmerking te komen voor bepaalde faciliteiten, bijvoorbeeld fiscale of pensioenrechtelijke voordelen, wordt veelal een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst verlangd.

Bestaat er een recht op (partner)alimentatie na het beëindigen van de samenleving?

Nee, niet op grond van de wet. In een samenlevingscontract kan hier wel een regeling over worden opgenomen.

Van wie is het geld dat op een en/of-rekening staat?

Over een en/of-rekening kunnen beide rekeninghouders beschikken. Het tegoed komt toe aan degene die het op de rekening heeft gestort of heeft laten storten. In een samenlevingscontract kan worden bepaald het saldo aan ieder van de partner voor de helft toekomt.

Wat is een verblijvingsbeding in een samenlevingscontract?

Een verblijvingsbeding is een overeenkomst van verdeling, waarbij haar werking afhankelijk is gemaakt van het overlijden van een partner. Een verblijvingsbeding wordt gemaakt ten aanzien van de gemeenschappelijke goederen. Door het overlijden van een partner komen deze goederen volledig toe aan de andere partner.

Is het nodig om naast een samenlevingscontract ook een testament op te maken?

Op grond van de wet erven samenwoners niet automatisch van elkaar. In het samenlevingscontract kan een verblijvingsbeding worden opgenomen voor de gemeenschappelijke goederen. Indien er kinderen zijn, dient er in het testament ook een voorziening (niet-opeisbaarheidsclausule) te worden opgenomen. Indien de partners daarnaast een regeling wensen voor de privégoederen dient een testament te worden opgemaakt.

Kan een (ongeboren) kind al tijdens de zwangerschap worden erkend?

Ja, erkenning kan al voordat het kind wordt geboren. Indien –onverhoopt- de vader komt te overlijden, kan het kind van de vader erven. Is erkenning achterwege gebleven dan kan het vaderschap alsnog worden vastgesteld door de, omslachtige, procedure van het gerechtelijke vaststellen van het vaderschap. Na de geboorte kan het kind ook worden erkend.

VRAGEN HUWELIJK / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap?

 • Internationaal wordt een geregistreerd partnerschap niet altijd erkend
 • Bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap is in bepaalde gevallen de tussenkomst van de rechter niet vereist.
 • Welke vermogensrechtelijke regime geldt op grond van de wet bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap?

  Op grond van de wet bestaat tussen echtgenoten en geregistreerde partners van rechtswege de wettelijke gemeenschap van goederen. Alles wat u en uw partner bij aanvang van het huwelijk hebben en tijdens huwelijk verkrijgen is in beginsel gezamenlijk eigendom.

  Wat zijn huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

  Door het opmaken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bij notariële akte kan van de wettelijke gemeenschap van goederen worden afgeweken. Partijen kunnen dan naar eigen inzicht afspraken maken over de regels die tijdens het huwelijk /geregistreerd partnerschap en na het einde van het huwelijk /geregistreerd partnerschap gelden.

  Wat betekent “koude uitsluiting” in relatie tot huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

  In de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden wordt elke gemeenschap van goederen uitgesloten. Ieder van de echtgenoten behoudt derhalve zijn eigen inkomen en vermogen. Bij het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt er dan in beginsel geen verrekening of verdeling van vermogen plaats.

  Wat is een periodiekverrekenbeding in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

  Een periodiek verrekeningbeding voorziet in een periodieke, meestal jaarlijkse verrekening van inkomsten in het algemeen of van inkomsten uit arbeid. Van groot belang is dat de periodieke verrekening ook daadwerkelijk plaatsvindt. Als niet jaarlijks is verrekend dan dient namelijk bij het einde van het huwelijk in beginsel het gehele aanwezige vermogen te worden verrekend.

  Wat is een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

  Een finaal verrekenbeding voorziet in een verrekening van het vermogen van de partners aan het einde van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Afhankelijk van de wijze waarop het huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt, bijvoorbeeld scheiding of overlijden, wordt het gehele of gedeeltelijke vermogen verrekend.

  Waarom dient een echtgenoot soms toestemming te geven aan de andere echtgenoot?

  Voor bepaalde handelingen, zoals de verkoop van de woning of het vestigen van een recht van hypotheek op de woning, schrijft de wet dwingendrechtelijke voor dat de andere echtgenoot toestemming geeft. Dit is een zogeheten gezinsbeschermende bepaling.

  VRAGEN ERFRECHT

  Wanneer iemand overlijdt zonder dat hij of zij een testament heeft gemaakt, wie zijn dan de erfgenamen?

  Dan vererft de nalatenschap volgens de wet. Dit heet ook wel erfopvolging bij verstef. Er zijn vier groepen, namelijk

  • 1. de echtgenoot samen met de kinderen;
  • 2. de ouders samen met evt. broers en zussen;
  • 3. grootouders;
  • 4. overgrootouders.

  Pas als er geen erfgenamen, noch afstammelingen, in een groep zijn, komt de volgende groep in aanmerking.

  Wat is plaatsvervulling?

  Wanneer iemand op het moment van overlijden is vooroverleden, is onterfd of onwaardig is of de nalatenschap verwerpt, treden afstammelingen in zijn of haar plaats.

  Wat is de legitieme portie?

  De wet geeft aan kinderen het recht op een minimum gedeelte van de nalatenschap van een ouder. Dit heet een legitieme portie. Een kind kan door de ouder worden onterfd maar hij of zij blijft zijn recht houden op zijn legitieme portie. De legitieme portie is de helft van wat men geërfd zou hebben volgens de wet.

  Wat is een testament en wie kan een testament opmaken?

  Iedereen van zestien jaar of ouder kan een testament opmaken. Een testament is een akte waarin wordt vastgelegd hoe een nalatenschap vererft. Een testament is pas van kracht wanneer het is ondertekend door de maker van het testament en een notaris.

  Wat is een wettelijke verdeling?

  Bij een wettelijke verdeling wordt alles toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot/partner en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende die pas opeisbaar is wanneer, bijvoorbeeld:

  • 1.de langstlevende komt te overlijden;
  • 2.wanneer de langstlevende in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem of haar de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;
  • 3.wanneer de langstlevende opnieuw in het huwelijk treedt (of een geregistreerd partnerschap aangaat) zonder huwelijksvoorwaarden te maken.

  Wat is een legaat?

  Dit is een vorderingsrecht wat men heeft op de erfgenamen met betrekking tot een geldbedrag of een speciaal item, welk tot de nalatenschap behoort. Een legataris hoeft geen erfgenaam te zijn.

  Wat is het Centraal Testamentenregister?

  Iedereen die een testament maakt wordt geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zodat er nooit onduidelijkheid kan zijn of de overledene een testament heeft opgesteld. Iedereen kan het register raadplegen, mits men een akte van overlijden kan overleggen.

  Wat is een executeur?

  En executeur is een door de overledene aangewezen persoon die de zaken mag afhandelen na het overlijden. De bevoegdheden van de executeur kunnen beperkt zijn (zodat men bijvoorbeeld alleen de begrafenis mag regelen) of heel ruim (zodat men bijvoorbeeld bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen).

  Wanneer moet ik erfbelasting betalen?

  Erfbelasting is een belasting die men moet betalen wanneer men iets erft. De Successiewet kent tal van vrijstellingen. Of men erfbelasting moet betalen hangt af van hoeveel men erft en wat de verwantschap is tussen hem of haar en de overledene.