Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

Weten waar het om draait?

Wij weten waar het om draait en willen u graag helpen met het vinden van de antwoorden die bij u passen. Iedere levensfase vraagt namelijk om een gericht notarieel advies.
Hieronder behandelen wij kort de fases van het leven waarin u zich wellicht op dit moment bevindt: Alleenstaand zonder kinderen, alleenstaand met kinderen, stel zonder kinderen
samengesteld gezin, stel met oudere kinderen. Staat uw levensfase er niet tussen? Ook dan kunnen wij u advies op maat geven.

Alleenstaand zonder kinderen

Kan ik via een testament afwijken van de door de wet aangewezen erfgenamen?
Als de overledene geen testament heeft gemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dit heet versterferfrecht. Door het maken van een testament kunt u hiervan afwijken en zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn.

Wat is het nut van het maken van een levenstestament?
In een levenstestament legt u vast welke personen namens u mogen handelen en namens u beslissingen mogen nemen in het geval u dit zelf niet (meer) kunt. Ook kunt u hierin vastleggen hoe in bepaalde (medische) situaties gehandeld moet worden.

Hoeveel erfbelasting gaan mijn erfgenamen betalen?
Het tarief van de erfbelasting varieert van 10% tot 40%. Welk tarief van toepassing is, is afhankelijk van de waarde van de verkrijging, de relatie tot de overledene (bijv. kind of achterneef) en of de erfgenaam recht heeft op een vrijstelling.

Wie regelt de afwikkeling van mijn nalatenschap?
De afwikkeling van de nalatenschap is een gezamenlijke taak van de erfgenamen. Dit is niet altijd praktisch. Bij testament kunt u een zogenaamde executeur aanwijzen, die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis.

Hoe kan ik mijn geld nalaten aan een goed doel?
Als u geld wilt nalaten aan een goed doel, dient u dit op te nemen in uw testament. Een handgeschreven codicil is niet voldoende.

Alleenstaand met kinderen

Kan ik voorkomen dat mijn ex-partner recht heeft op het ouderlijk vruchtgenot?
Door het opmaken van een testament of door een bepaling bij een schenking kunt u voorkomen dat uw ex-partner recht heeft op het ouderlijk vruchtgenot

Hoeveel kan ik jaarlijks belastingvrij schenken aan mijn kinderen?
In 2016 is het vrijgestelde bedrag € 5.304 voor een kind. Een kind tussen de 18 en 40 jaar geniet een eenmalige verhoogde vrijstelling van € 25.449 óf een eenmalige verhoogde vrijstelling voor de financiering van een eigen woning of dure studie van € 53.016.

Wie beheert mijn nalatenschap zolang de kinderen nog jong zijn?
De wettelijke vertegenwoordiger beheert het vermogen van de kinderen. In een testament kunt u hiervan afwijken door een bewindvoerder aan te wijzen.

Hoe voorkom ik dat mijn ex-partner van mij erft?
Uw ex-partner kan volgens het versterferfrecht van uw kinderen erven. U kunt voorkomen dat uw nalatenschap via uw kinderen naar uw ex-partner vererft door het opmaken van een testament.

Stel zonder kinderen

Wat is het verschil tussen een samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap?
Het geregistreerde partnerschap wordt in de wet gelijkgesteld met trouwen. De wet regelt dus in de regel alles. Als u samenwoont met elkaar wordt van u verwacht zelf juridisch de zaken te regelen, de wet regelt dan namelijk niets. U regelt de zaken voor elkaar pas goed in een samenlevingscontract.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?
Volgens de wet trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Dit kan risico’s met zich meebrengen. In huwelijkse voorwaarden legt u op maat vast hoe het vermogen wenst te verdelen.

Wat zijn de voordelen van het trouwen op huwelijkse voorwaarden?
U kunt onder andere door middel van huwelijkse voorwaarden exact bepalen hoe u het vermogen dat u beiden heeft wenst te verdelen. U houdt daarmee eventuele toekomstige risico’s buiten de deur.

Wanneer is het nodig om een samenlevingscontract te maken?
Op het moment dat u een gezamenlijke huishouding met iemand heeft is het hebben van een samenlevingsovereenkomst onmisbaar. Bijvoorbeeld om elkaar aan te wijzen voor elkaars partnerpensioen. Als u geen samenlevingscontract heeft zullen de meeste pensioenfondsen uw partner niet aanmerken als partner! Daarnaast is het noodzakelijk dat u afspraken vastlegt hoe om te gaan met gezamenlijke eigendom van bijvoorbeeld woning.

Wat moeten we regelen als we een huis kopen?
Bij de aankoop van een door u gezamenlijk bewoonde woning zal u met name afspraken moeten maken voor de momenten dat de samenleving niet meer stand houdt. Denk hierbij aan een relatiebreuk of overlijden. In dat geval zal u een samenlevingscontract en testamenten dienen op te maken. Denkt u maar aan het geval dat u kort na elkaar overlijdt: het gemeenschappelijke vermogen (o.a. het huis) zal dan vererven aan de ouders van de laatst levende!

Het samengestelde gezin

Wat doet een scheidingsbemiddelaar?
Een scheidingsbemiddelaar helpt u goed uit elkaar te gaan: waar liggen gezamenlijke belangen, van ex partners naar collega ouders, uiteindelijk voor ieder een win-win situatie.

Hoe wijs ik een bewindvoerder of een voogd aan?
Zowel een voogd als een bewindvoerder worden in een testament benoemd. Een voogd kunt u ook benoemen door hem/haar in te schrijven als voogd in het voogdijregister bij de rechtbank.

Wanneer heb ik een ouderschapsplan nodig?
Als u gaat scheiden en u minderjarige kinderen heeft. Dat geldt zowel voor gehuwden als voor samenwoners met minderjarige kinderen.

Erven “stief” kinderen evenveel?
Nee, alleen als u dat regelt in uw testament.

Wie erft er als we niet getrouwd zijn?
De kinderen. De langstlevende dus niet, tenzij u dit regelt in een testament.

Stel met oudere kinderen

Kan ik voorkomen, dat ik mijn huis moet opeten, wanneer ik naar een zorginstelling verhuis?
Door tijdig de juiste maatregelen te nemen kan dit soms voorkomen worden. Voorbeelden zijn het maken van een levenstestament, het doen van schenkingen en het opnemen van een slimme opeisbaarheidsclausule in een langstlevende testament

Kan ik voorkomen, dat mijn (ex-)schoonkinderen iets van mij erven?
Dit kan door het opnemen van een uitsluitingsclausule of een tweetrapsmaking in uw testament.

Kan ik voorkomen dat er (teveel) erfbelasting betaald moet worden?
Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door het opnemen van bepaalde clausules in een testament en/of huwelijksvoorwaarden en door het doen van schenkingen tijdens uw leven.

Wat is een ik-opa-clausule?
Een bepaling in uw testament waarin iemand regelt, dat een deel van de erfenis bij de kleinkinderen terecht komt.

Kan ik een kind onterven?
In principe wel, maar een kind kan zich na het overlijden daartegen verzetten. In dat geval krijgt het onterfde kind een al dan niet opeisbare vordering ter grootte van de helft van zijn gewone erfdeel op de erfgenamen

Weet u naar aanleiding van bovenstaande nog niet helemaal waar het om draait of wenst u extra notariële informatie die betrekking heeft op uw levensfase? Neem dan contact met ons op.

Maak hier je afspraak