Aanmelden
Nieuwsbrief


Linkedin Twitter Google + Facebook
Hoogstpersoonlijk,

Huwelijk/partnerschap

Alles wat hier staat over het huwelijk en huwelijksvoorwaarden geldt ook voor het geregistreerd partnerschap en partnerschapsvoorwaarden. Daarmee is echter niet gezegd dat er geen verschillen zijn.

Gemeenschap van goederen
Wie in Nederland in het huwelijk treedt zonder vooraf huwelijksvoorwaarden te hebben gemaakt, trouwt in gemeenschap van goederen. In gemeenschap van goederen wil zeggen dat alles wat de echtgenoten voor hun huwelijk hadden en alles wat zij tijdens hun huwelijk verkrijgen in één “pot” terecht komt. Dit geldt zowel voor de bezittingen als voor de schulden.

Einde van de gemeenschap van goederen
Bij het eindigen van het huwelijk (door overlijden of echtscheiding) van in gemeenschap van goederen gehuwden, wordt het totale vermogen van beide echtgenoten in twee delen verdeeld. Iedere echtgenoot heeft recht op een helft.

Huwelijksvoorwaarden
Vanwege die bezwaren besluiten veel aanstaande echtgenoten om van het wettelijke systeem van de gemeenschap van goederen af te wijken door het maken van huwelijksvoorwaarden. De inhoud van de voorwaarden is afhankelijk van de wensen en daardoor heel divers. Hieronder een korte uitleg van een aantal varianten. Ook hebben wij een checklist voor u ontwikkeld.

Uitsluiting elke gemeenschap van goederen
Een variant die vooral vroeger veel voorkwam. Het is precies de tegenpool van het wettelijke systeem: niets is gemeenschappelijk behalve dat wat men gezamenlijk aankoopt. Dit geldt ook voor schulden. Schulden die door de ene echtgenoot zijn aangegaan zijn privéschulden van die echtgenoot; de andere echtgenoot is daarvoor niet aansprakelijk. Ook wat ieder van de echtgenoten voor het huwelijk bezat of wat hij/zij tijdens het huwelijk verkrijgt, is en blijft geheel privé-eigendom.

Periodieke verrekening
Om te voorkomen dat er scheefgroei (de een krijgt een groter vermogen dan de ander) tussen beiden ontstaat kan een periodiek verrekening uitkomst bieden. Er wordt dan jaarlijks bekeken wat men van het totale inkomen heeft kunnen sparen en dit wordt vervolgens met elkaar gedeeld. Door deze bepaling blijft de niet of minder werkende echtgenoot meedelen in de besparingen uit het inkomen en groeit dus financieel mee met de partner.

Vermogensverrekening
Er zijn ook andere vormen van verrekening denkbaar: zo zou behalve het jaarlijks (periodiek) verrekenen van inkomen ook bij bijvoorbeeld het einde van het huwelijk een vermogensverrekening kunnen plaatsvinden. Zo’n verrekenbeding zou kunnen luiden dat men bij het einde van het huwelijk afrekent alsof men in gemeenschap van goederen gehuwd was. Als één van beide echtgenoten vanwege een eigen bedrijf veel risico loopt zou men kunnen besluiten om het huis op naam te zetten van degene die het minste risico loopt. Om te voorkomen dat bij het einde van het huwelijk door echtscheiding dat huis dan eigendom blijft van degene die het op naam had staan, kan met zo’n verrekenbeding alsnog worden verrekend alsof het huis op naam van beiden staat. Afhankelijk van de wensen kunnen bepaalde goederen van verrekening worden uitgesloten.

Pensioenverevening
In beginsel vindt er bij echtscheiding altijd verevening plaats van de door de beide echtgenoten opgebouwde ouderdomspensioenen. Die verevening is in de wet geregeld en houdt in dat na echtscheiding beide echtgenoten recht hebben op de helft van de door de echtgenoten tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioenen. Deze verevening staat los van de vraag of men huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt of in gemeenschap van goederen is gehuwd. Bij huwelijksvoorwaarden kunnen echtgenoten overeenkomen dat wordt afgezien van de wettelijke pensioenverevening.

Wanneer huwelijksvoorwaarden maken?
Het is het eenvoudigst en het goedkoopst om huwelijksvoorwaarden vóór het huwelijk te maken. Na het sluiten van het huwelijk kan het ook wel, maar omdat er dan een verdeling van de bestaande gemeenschap van goederen moet worden gemaakt zijn de kosten vaak hoger. Daarnaast heeft het tijdens het huwelijk opstellen van huwelijksvoorwaarden als nadeel dat dit nauwelijks een verandering van aansprakelijkheid voor bestaande schuldeisers tot gevolg zal hebben.

Het wijzigen of opheffen van huwelijksvoorwaarden
Huwelijksvoorwaarden kunnen altijd worden gewijzigd of zelfs geheel worden opgeheven. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Het opheffen of wijzigen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je vermogen fiscaal vriendelijk kunt overdragen aan de ander. Bij een overlijden zorgt dit voor een besparing van erfbelasting. Ook kan het wijzigen van huwelijksvoorwaarden van belang zijn om aansprakelijkheid van schulden te regelen. De wijziging of opheffing moet worden vastgelegd in een notariële akte, die de notaris vervolgens zal inschrijven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank.